Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Hier kun je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 vinden. Deze schoolgids is onderdeel van Vensters.

  In deze schoolgids besteden we onder andere aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast kun je in de gids praktische informatie vinden.

   

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Regenboog gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Frank Jacobsen (oudergeleding)
  • Peter van Wingen (oudergeleding)
  • Vivianne Nieuwenhuijse
  • Bianca van Sluis
  • Astrid Korstanje (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

  Werkgroep Behoud Onderwijs Hoedekenskerke

  Deze werkgroep bestaat uit ouders, dorpsbewoners en enkele leden van de dorpsraad. Het doel van deze werkgroep is om de leefbaarheid van Hoedekenskerke te vergroten. De school is een voorziening die bijdraagt aan een aantrekkelijke woonomgeving.

  Heb je vragen aan of tips voor deze werkgroep? Mail naar: regenboogh@alberoscholen.nl

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten en feesten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  In overleg met het team kijken zij of ze wat kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, het Eindfeest en bij projecten.

  Ook versiert de AC de school voor deze feesten en in het teken van de seizoenen.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kan de AC activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

  • Eva (moeder van Wouter en voorzitter)
  • Fien (moeder van Daan, Bas en Niek en penningmeester)
  • Juf Vivianne (namens team de Regenboog)
  • Ilona (moeder van Vicky en Roan)
  • Sarienke (moeder van Luca en Levi)
  • Rowena (moeder van Gino)

  Je kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school.

  Met vriendelijke groet,
  de Activiteitencommissie

 • Werkgroep behoud onderwijs Hoedekenskerke

  In deze werkgroep zitten ouders, MR leden, leden van de dorpsraad, een leerkracht en dorpsbewoners. Met elkaar bespreken we hoe we goed onderwijs kunnen blijven realiseren in Hoedekenskerke. Heb je interesse om mee te praten? Neem dan contact op met Astrid Korstanje, directeur of mail naar a.korstanje@alberoscholen.nl

   

   

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage € 15,- per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen