Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR van de Regenboog bestaat dit jaar uit vijf personen. Drie ouders en  twee leerkrachten. Namens de ouders zitten Jeroen van Drie (secretaris), Richard Uitterhoeve en Peter van Wingen in de MR. Namens de leerkrachten vertegenwoordigen Babette de Dreu en Vivianne Nieuwenhuijse het team in de MR. 

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden zaken die met het beleid in en rond de school te maken hebben besproken. Een aantal documenten die elk jaar terugkomen zijn: de begroting van de school, de begroting van de AC, de formatie, het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids.

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het regelement medezeggenschap.

 

Ouders die vragen hebben over beleidszaken van de school zoals hierboven genoemd, kunnen deze altijd stellen via de secretaris of voorzitter. Ook zijn de notulen altijd op te vragen bij de secretaris.