Onderwijs

Ononderbroken ontwikkeling

Onze school is georganiseerd in drie verschillende bouwen: de onderbouw (groep 1/2/3), de middenbouw (groep 4/5/6) en de bovenbouw (groep 7/8). De onderwijsassistent ondersteunt de hele week alle groepen. De leerlingen doorlopen deze groepen achtereenvolgens. In ons zorgplan is opgenomen op welke manier de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan worden gevolgd en welke stappen er worden ondernomen op het moment dat de ontwikkeling afwijkt van het gemiddelde. De groepen worden bearbeid door vaste leerkrachten die volgens een vastliggend rooster met en in de groepen werken. Op onze school werken we vanuit de principes van Boeiend Onderwijs. Dit betekent dat niet automatisch de lesopzet van de methode wordt gehanteerd, maar de te behalen lesdoelstelling ook op een andere manier (die beter aansluit bij de kinderen) wordt gerealiseerd. We vinden het belangrijk dat kinderen kwalitatief goed kunnen samenwerken en dat zij bewust leerstrategieën kiezen, afhankelijk van de taak die zijn doen. Daarom zijn denkgewoonten en coöperatieve werkvormen van essentieel belang in ons onderwijs. Een veilig klimaat is hierbij een voorwaarde.  

 

Brede ontwikkeling

Op onze school krijgen de kinderen talentgericht onderwijs. Er is in ruime mate aandacht voor meer dan taal en rekenen alleen. Binnen onze methode Alles-in-1 werken wij projectmatig. Gedurende het werken aan deze projecten komen tal van onderwerpen terug die een beroep doen op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en die een beroep doen op de creativiteit van kinderen. Wij hebben de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen in beeld en handelen hiernaar. Bij het opstellen van groeps- en zorgplannen worden deze zorgbehoeften geïmplementeerd in het geheel. Bij het voorbereiden van lessen houdt de leerkracht hier ook zoveel mogelijk rekening mee. In ieder geval is er binnen de dag een goede spreiding van het aan bod laten komen van de 8 intelligenties van meervoudige intelligentie.

 

Multiculturele samenleving

Op onze school leiden we, als voorbeeld, in 2021 kinderen op die geboren zijn in 2011 en die actief gaan deelnemen aan de maatschappij in 2031. Deze wetenschap zorgt ervoor dat wij hen naast cognitieve vaardigheden ook sociale en attitude vaardigheden moeten bijbrengen, willen ze tot volle wasdom kunnen komen. Kinderen moeten in staat worden gesteld om voortdurend te kunnen acteren en reageren op veranderingen die zich om hen heen voordoen. Deze veranderingen zullen in een steeds hoger tempo op hen afkomen. In diverse projecten van onze methode wordt er ingezoomd op andere culturen en andere manieren van leven. De verwerkingsopdrachten, doe opdrachten en excursies die hieraan zijn gekoppeld laten de kinderen aan deze doelen werken. Omdat onderwijs het beste tot zijn recht komt wanneer het dichtbij begint, benutten we de actualiteit waar mogelijk om te behandelen onderwerpen te introduceren.