Ondersteuning

Ondersteuning van leerlingen

Onze kinderen zijn stuk voor stuk anders. Ze kunnen verschillende interesses en verschillende intelligenties hebben, en ze ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsbehoeften.

Daarbij gebruiken wij als leerkracht onze ogen en oren, en gebruiken we toetsen die er samen voor zorgen dat we te weten komen wat een kind precies nodig heeft. 

Soms is het nodig dat daarbij de hulp wordt ingeroepen van de intern begeleider. Zij overlegt samen met de leerkracht en u als ouders/verzorgers, op welke manier een kind het beste verder geholpen kan worden. Extra hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht in de klas gegeven. Maar het kan wenselijk zijn dat die hulp buiten de klas plaats vindt.

Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en met u als ouder/verzorger. Op deze manier is het mogelijk om voor (bijna) alle kinderen een goed onderwijsaanbod te verzorgen. Wanneer wij het als school ook even niet weten, schakelen we externe deskundigen in voor advies, onderzoek en/of begeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden (linkje SOP). In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1)

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband (Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, Kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl

Arrangementen

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Vanuit Kind op 1 wordt er een ambulant begeleider ingezet, die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod. 

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal (basis)onderwijs.

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen. Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met: Auris https://aurisinfo.nl/richtlijn-toelaatbaarheid-auris-onderwijs Cluster 1: Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met: Koninklijke Viseo https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs en Bartiméus https://www.bartimeus.nl/