Missie en visie

Missie

Ieder kind zijn eigen kleur!

 

Vanuit onze christelijke identiteit realiseren wij een school met een open karakter, gebaseerd op vertrouwen. Een omgeving waarin iedereen meetelt!

 

In ons onderwijs gaan we uit van de vraag ‘Hoe knap ben ik?’ Minstens even belangrijk vinden wij daarbij ‘Hoe ben ik knap?’

Door het creëren van een veilig pedagogisch klimaat bieden wij kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op cognitief gebied als op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

 

De wereld verandert en deze veranderingen gaan steeds sneller. Wij streven ernaar dat kinderen onze school verlaten met vaardigheden die zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de 21e eeuw!

 

Visie

Visie op ontwikkeling en leren

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Door middel van het gestructureerd aanbieden van momenten waarop kind en leerkracht het werk evalueren en analyseren willen we kinderen zichzelf bewust maken van hun talenten, maar ook van de verscheidenheid die er tussen kinderen bestaat. Het stellen van juiste doelen op basis van leerlijnen en analyses speelt hierin een belangrijke rol. Zowel leerkrachten als kinderen stellen doelen op de lange en korte termijn. Op basis van een gedegen analyse van resultaat en kwalitatief goede feedback op het proces stellen de leerkrachten het leerplan zelf samen, met als doel de optimale ontplooiing van ieder kind. ICT is hierin een belangrijk hulpmiddel.  

 

Visie op onderwijs

Op onze school wordt vanuit een rijke en betekenisvolle leeromgeving gewerkt aan vaardigheden die kinderen in onze huidige tijd en de tijd die komen gaat nodig hebben. Enerzijds gaat het hierbij om het aanleren van kennis, anderzijds om het aanleren van vaardigheden. Dit alles krijgt gestalte vanuit de onderzoekende houding die kinderen van nature hebben. Beginnend bij het onderzoeken en bewustworden van zichzelf en voortgang vindend in het onderzoeken van de wereld om hen heen. Onderzoeken hoe je zelf leert en hoe zich dit verhoudt tot anderen. Samenhang zien en zoeken in de wereld en tussen de mensen om je heen. Het is gesprek met en tussen kinderen onderling is hierbij van groot belang.

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Op onze school zijn opbrengsten geen eindpunt, maar zijn ze juist een beginpunt. Vanuit goed
geanalyseerde opbrengsten geven wij ons onderwijs vorm. Doordat wij meet gestuurd en doelgericht werken, bieden wij onze kinderen het onderwijs dat zij nodig hebben. We hebben hierbij oog voor de leer- en onderwijsbehoeften van het individuele kind. Doordat we samen met de kinderen analyseren en onze analyses met hen delen, leggen we de verantwoording voor het leerproces ook bij de kinderen zelf. Wat ons betreft is dit een belangrijke voorwaarde voor onderwijs dat resultaat biedt, ook op de lange termijn. Het team staat open voor bevindingen vanuit gerenommeerde onderzoeken en beziet in hoeverre deze aansluiten bij de missie en visie van de school.

 

Visie op schoolklimaat

Op onze school streven we na het leven te leven zoals Jezus Christus ons dit heeft voorgeleefd. Iedereen heeft een eigen kleur en samen vormen deze kleuren de bouwstenen van onze school. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de kinderen, ook voor de leerkrachten. Binnen het team benutten wij elkaars talenten. We zijn positief kritisch en helpen elkaar daardoor. We dragen onze identiteit uit door middel van het geven van het goede voorbeeld en de kinderen te stimuleren dit ook te doen. Binnen onze school wordt er met regelmaat groep doorbrekend gewerkt, waardoor er in tegenstelling van eilanden, een weiland ontstaat. Op onze school is er balans tussen inspanning en ontspanning. Al deze elementen dragen er aan bij dat onze school een veilige plaats is waar kinderen en volwassenen met een fijn gevoel naartoe gaan en met een fijn gevoel vandaan gaan.

 

Visie op maatschappelijke positionering

Onze school is onderdeel van een groter geheel. Wij weten onszelf actief onderdeel van dit grote geheel. Vanuit de hele regio bezoeken kinderen onze school. Vanuit de regio weet men zich met onze school verbonden. Boeiend onderwijs is onderwijs dat wordt georganiseerd door meesters en juffen op onze school, maar dat niet alleen maar door hen gegeven kan worden. Wij betrekken ons netwerk bij het vormgeven van ons onderwijs. We zijn onszelf ervan bewust dat wij bevoorrecht zijn ten opzichte van veel andere kinderen in deze wereld. Wij weten onszelf met hen verbonden en willen onszelf voor hen inzetten. Wij onderhouden nauwe contacten met de mensen om ons heen. (Groot)ouders en andere direct betrokkenen zijn altijd welkom en worden graag ingezet om activiteiten op allerlei gebieden vorm te geven. We hebben met regelmaat contact met ouders, zij zijn een belangrijke informatiebron wanneer het gaat om het wel en wee van de kinderen. Er is goed contact met zowel de peuterspeelzaal als het middelbaar onderwijs om de overgangen zo goed als mogelijk is te laten verlopen. Omdat wij trots zijn op onze school en wij alle kinderen onze school gunnen, profileren wij onszelf effectief.