Kwaliteit

Alle basisscholen in Nederland worden geïnspecteerd door het Ministerie van Onderwijs, door middel van schoolbezoeken. Ook worden de resultaten die de leerlingen behalen gemonitord. Uiteraard is dit niet de hoofdreden dat wij ook als school onze kwaliteit meten. Het werk dat wij doen staat in dienst van de kinderen. Vanwege die reden dragen wij er zorg voor dat de kwaliteit van ons onderwijs en van onze totale organisatie zo hoog mogelijk is. Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld die eraan bijdragen dat wij onszelf in het continue en dynamische proces van ontwikkeling blijven voortbewegen. We evalueren de school als geheel iedere twee jaar door middel van een groot onderzoek dat wordt afgenomen bij kinderen, ouders en het team. Op kindniveau analyseren we na iedere toets of de resultaten liggen op het niveau dat van het kind mag worden verwacht. Indien nodig wordt hier actie op ondernomen. Ook op het niveau van Albero Scholen is er een instrument om de kwaliteit te toetsen.

 

Dit alles wordt gedaan vanuit de plan-do-check-act strategie.